Vedtægter for Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup Provsti

§ 1 Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste er en skoletjeneste for alle folkeskoler og privatskoler i Ishøj og Høje Taastrup kommuner (børnehaveklasse – 10. klasse). Skoletjenesten drives af provstiets underskrivende menighedsråd.

 

§ 2 Formål

Skoletjenestens formål er at inspirere lærere og elever med nye idéer til kristendomsundervisningen, herunder udarbejde undervisningsmateriale i samarbejde med lærerne samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for faget kristendom/religion med mulighed for inddragelse af andre fag som fx dansk, musik, billedkunst mm. i tværfaglige projektforløb.

 

§ 3 Økonomi

Skoletjenestens økonomi fastlægges af provstiets budgetsamråd.

stk. 2
Skoletjenestens økonomi administreres af provstisekretæren.

 

§ 4 Repræsentantskab

Skoletjenesten organiseres med et repræsentantskab bestående af en til to repræsentanter fra hvert af de deltagende menighedsråd samt to præster. Menighedsrådenes repræsentant(er) vælges på første ordinære møde efter menighedsrådsvalg, og navnene meddeles KILDEN skriftligt. Præsterne vælges på et ordinært præstekonvent forud for repræsentantskabsmødet.

stk. 2
Menighedsrådene sender repræsentanten/repræsentanterne til det årlige repræsentantskabsmøde.

stk. 3
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet må være bestyrelsens formand i hænde senest en måned før mødet.

stk. 4
Med indvarsling af det årlige repræsentantskabsmøde skal der følge dagsorden, budget og årsregnskab.

stk. 5
Dagsorden for det årlige repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Årsberetning ved kontaktperson og/eller skoletjenestemedarbejder
3. Præsentation af planer for det kommende skoleår
4. Evaluering af FSK. Drøftelse af idéer og visioner.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af regnskab
7. Fremlæggelse af budget
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt

stk. 6
Der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af repræsentantskabet begærer det. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel.

stk. 7
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede

 

§ 5 Bestyrelsen

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse blandt sine medlemmer.
Bestyrelsen består af provsten, de to valgte præster og tre repræsentanter fra menighedsrådene. Provsten kan vælge at uddelegere sit medlemskab til provstikoordinatoren eller et medlem fra provstiudvalget.

stk. 2
Der nedsættes så vidt muligt et skoletjenesteudvalg. 

stk. 3
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

stk. 4
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

stk. 6
Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning med mindst syv dages varsel. Der skal afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde, når mindst to af bestyrelsens medlemmer begærer dette.

stk. 7
Bestyrelsens opgaver er at

– forestå ledelse og tilsyn med Skoletjenesten
– indstille til ansættelse og afskedigelse af medarbejder(e)
– holde repræsentantskabet og menighedsrådene orienteret om Skoletjenesten
– inspirere og idéberige Skoletjenestens medarbejder(e)
– sikre bredde i Skoletjenesten.
– vælge kontaktperson
– være budgetansvarlig

 

§ 6 Kontaktperson

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en kontaktperson, der har den direkte kontakt til Skoletjenestens medarbejder(e).

 

§ 7 Medarbejdere

Ved ansættelse af medarbejder(e) lægges der vægt på en kombination af solid teologisk og pædagogisk kompetence.

stk. 2
Medarbejdere indgår i det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester.

stk. 3
Der udarbejdes årligt et passende antal projekter, heraf mindst et projekt til yngste klassetrin (børnehaveklasse – 2. klasse), til mellemste klassetrin (3.-6. klassetrin) og ældste klassetrin (7.-10. klassetrin). Projekterne tilbydes samtlige skoler i provstiet ultimo april.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade projektkoncentration på et eller flere klassetrin.

stk. 4
Såvel materialer som undervisningsforløb skal under hensyntagen til det specifikt kristendomsfaglige forsøge at inddrage andre fag i tværfaglige forløb med kristendom som omdrejningspunkt.

stk. 5
Der tilstræbes god og personlig kontakt til samtlige skoler i provstiet gennem årlige besøg på skolerne. Så vidt muligt etableres der kontakt til en kontaktaktlærer på hver skole.

 

§ 8 Hjemsted

Bestyrelsen er ansvarlig for et egnet hjemsted for skoletjenesten.

 

§ 9 Ikrafttræden

Vedtægterne tiltrædes med en underskrift fra de deltagende menighedsråd.

Dato: 15. maj 2008

Revideret 15. november 2016

Underskrevet:

Fløng sogns menighedsråd

Hedehusene sogns menighedsråd

Høje Taastrup sogns menighedsråd

Ishøj sogns menighedsråd

Rønnevang sogns menighedsråd

Sengeløse sogns menighedsråd

Torslunde sogns menighedsråd

Taastrup Nykirke sogns menighedsråd

Reerslev sogns menighedsråd